Pasport

Pokyn předsedy ČUS ze dne 10.10.2017 k aktualizaci údajů pasportu sportovních zařízení k 31.12.2017.

Čl. I.

Tento pokyn předsedy ČUS je vydáván na základě zmocnění VV ČUS ze dne 10. října 2017 - usnesení č. 17/19/250 (v návaznosti na Pokyn předsedy ČSTV č.1/2003 ze dne 31. 1. 2003 k šetření o stavu majetku ČSTV a subjektů sdružených, ke dni 1. 1. 2003). Slouží k udržení aktuální databáze údajů o sportovních zařízeních ve vlastnictví nebo v užívání SK a TJ, která byla pořízena na základě šetření o stavu majetku uskutečněného v roce 2003 a je pravidelně aktualizována a doplňována.

Fyzické a právnické osoby, které se na všech úrovních Informačního systému ČUS (dále jen IS ČUS) podílejí na tvorbě, sběru a zpracování dat nebo provozování IS ČUS jsou povinny zadávat pravdivé údaje a nakládat s nimi jen ve prospěch podpory a ochrany spolkové a sportovní činnosti, jak jsou vymezeny Stanovami ČUS. V tomto smyslu dbají o to, aby údaje IS ČUS nemohly být zneužity ke komerčním účelům, v rozporu se zájmy ČUS a členských subjektů či k poškozování osobnostních práv jejich členů.

Čl. II.

Základním souborem dat pasportu (evidence) sportovních zařízení jsou údaje v IS ČUS. Okresní sdružení ČUS zřídí přístup do Informačního systému ČUS každému sdruženému subjektu (sportovnímu klubu či tělovýchovné jednotě) tak, aby mohl aktualizovat pasport svého majetku k 31. 12. 2017.

Pasportizace sportovních zařízení je získávání strukturovaných informací o objektech, prostorech a především sportovištích sloužících ke sportovní a tělovýchovné činnosti členských subjektů ČUS. A to takových zařízeních, která jsou v jejich vlastnictví, v nájmu (v provozu), v zákonné výpůjčce nebo v jiném existujícím právním vztahu, umožňujícím správu a užívání sportovních zařízení.

Informace o sportovních zařízeních v IS ČUS jsou stále neúplné a je třeba je zkontrolovat, opravit a doplnit. Nový IS ČUS zobrazuje okamžitý stav zapsaných zařízení v reálném čase (on-line). Proto je nutné aktuální pasport zařízení zapisovat do systému bez odkladu na adrese na adrese https://iscus.cz, nejpozději do 31. 12. 2017.

Vybrané informace o sportovních zařízeních budou prezentovány ve veřejné části informačního systému. Aktualizace dat se provádí v těch případech, kdy u sportovních zařízení došlo ke změnám v právních vztazích, k zásadním změnám pasportem sledovaných údajů, nebo k novému nabytí takových zařízení. Povinnost aktualizovat údaje pasportu se stanovuje vždy, když bylo sportovní zařízení vybudováno nebo zhodnoceno realizací investiční akce, a to v nejbližším možném termínu.

Čl. III.

Okresní sdružení ČUS budou informovat členské subjekty o nutnosti vést věrohodný pasport sportovních zařízení SK a TJ a poskytnou součinnost při aktualizaci dat IS ČUS, a to v závislosti na místních podmínkách a po individuální domluvě s jednotlivými členskými subjekty.

Pokyny ke správnému vyplňování a uvádění údajů jsou uvedeny manuálu IS ČUS, který je dostupný na internetové stránce ČUS (http://www.cuscz.cz/sluzby-servis/informacni-system-cus.html).

Data evidovaná v IS ČUS k 31. prosince 2017 budou uvedena v Ročence ČUS a ve všech oficiálních statistikách.

Čl. IV.

  1. Informační, poradenskou a výkladovou součinnost k realizaci těchto pokynů pro SK a TJ zabezpečuje místně příslušné OS ČUS.
  2. Informační, poradenskou a výkladovou součinnost k realizaci těchto pokynů stejně jako z hlediska problematiky softwaru a elektronické komunikace pro OS ČUS a KO ČUS zabezpečuje pracoviště management sportu ČUS
  3. Tento pokyn zrušuje Pokyn předsedy ČUS č. 2/2016 ze dne 11. 10. 2016 k aktualizaci pasportu tělovýchovných zařízení k 31. 12. 2016.
  4. Tento pokyn nabývá účinnosti dne 10. 10. 2017.

JUDr. Miroslav Jansta, v.r.
předseda ČUS